SAINT JOHN - ELPHINSTONE 12-19 AGOSTO 2006
ITINERARIO